Algemene Voorwaarden

KynoCoach Claire Huisintveld

Artikel 1. Definities en Begrippen

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie “KynoCoach Claire Huisintveld” (verder genoemd als: KynoCoach Claire) haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan KynoCoach Claire heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten.
De opdrachtgever is, tenzij nadrukkelijk andere schriftelijke afspraken met KynoCoach Claire zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van KynoCoach Claire.

1.3 KynoCoach Claire Huisintveld: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 65714822 levert diensten op het gebied van honden, coaching en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, groepstrainingen en workshops.
Daarnaast levert zijn producten zoals hondenvoer, snacks, gedragsondersteunende tools zoals edelstenen en bach bloesem remedies. 

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan KynoCoach Claire haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren.

KynoCoach Claire kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdracht som: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met KynoCoach Claire.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 KynoCoach Claire behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

3.1 Offertes van KynoCoach Claire zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt.

De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan KynoCoach Claire is verstrekt.

Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt KynoCoach Claire zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door KynoCoach Claire te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht KynoCoach Claire niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door KynoCoach Claire, dan wel door het schriftelijk en of per e mail akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijk akkoord van de door KynoCoach Claire uitgebrachte offerte of overeenkomst, laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan KynoCoach Claire, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging van de opdracht

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal KynoCoach Claire de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

5.1 KynoCoach Claire zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat KynoCoach Claire niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Alle aanbiedingen van KynoCoach Claire hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. KynoCoach Claire is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt KynoCoach Claire zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en of digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met KynoCoach Claire overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en of opdrachtbevestiging aan KynoCoach Claire verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van KynoCoach Claire. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die KynoCoach Claire nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van KynoCoach Claire.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

8.1 In de offerte van KynoCoach Claire staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door KynoCoach Claire voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief of exclusief BTW (dit wordt duidelijk aangegeven), exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van KynoCoach Claire en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door KynoCoach Claire steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van KynoCoach Claire kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan KynoCoach Claire over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door KynoCoach Claire worden opgeschort, dit zonder dat KynoCoach Claire dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is KynoCoach Claire in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan KynoCoach Claire of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door KynoCoach Claire te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is KynoCoach Claire gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door KynoCoach Claire plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is KynoCoach Claire gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan KynoCoach Claire toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Niet verschijnen zonder bericht: 100%

– Afzeggen binnen 24 uur van afspraak: 100%

– Afzeggen t/m 3 werkdagen voorafgaand: 50%

– Afzeggen t/m 7 werkdagen voorafgaand: 0%
– Bij het afnemen van één van de groepslessen zit standaard 1 inhaalles. 
Alle overige gemiste lessen zijn voor rekening van de afnemer. 

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft KynoCoach Claire desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 KynoCoach Claire mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. KynoCoach Claire houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 KynoCoach Claire en haar medewerkers en/of partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens KynoCoach Claire geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is KynoCoach Claire nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op KynoCoach Claire rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

13.3 Ondergetekende verklaart dat zijn/haar aanwezigheid op het terrein van KynoCoach Claire en zijn/haar deelname aan cursussen en activiteiten van KynoCoach Claire geheel geschiedt op eigen risico. KynoCoach Claire aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op welk gebied dan ook.

Artikel 14. Intellectueel eigendom/auteursrecht

14.1 Modellen, technieken, instrumenten, oefeningen en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door KynoCoach Claire voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van KynoCoach Claire. Datzelfde geldt ook voor de door KynoCoach Claire uit te brengen rapportages.

De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken.

Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van KynoCoach Claire. Op alle door KynoCoach Claire ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

14.2 Zonder toestemming is het voor opdrachtgever niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames te maken. KynoCoach Claire maakt, met toestemming van betrokkene(n), opnames die eigendom blijven van KynoCoach Claire

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 KynoCoach Claire is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. KynoCoach Claire houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

16.1 KynoCoach Claire behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop of training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan KynoCoach Claire.
KynoCoach Claire biedt uitsluitend dwang en drukvrije hondentraining en opvoedcursussen. Trainen met aversieve hulpmiddelen, correctie materialen, correcties, geweld of agressie zijn niet toegestaan.
Restitutie van het cursusgeld, opdrachtsom of lesgeld is om die redenen niet mogelijk.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.