Privacy policy

Ik respecteer je privacy

‘KynoCoach Claire Huisintveld’ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en social media accounts en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ik gebruik jouw gegevens om je aanvraag zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. ‘KynoCoach Claire Huisintveld’ zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je aanvraag.

Als je een aanvraag plaatst heb ik je naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en eventueel je bedrijfsgegevens en betaalgegevens nodig om je aanvraag uit te voeren.

Ik gebruik je e-mailadres om je te informeren over trainingen, workshops, programma’s, ontwikkelingen en meer. Als je dit niet langer op prijs stelt kan je je uitschrijven door op de uitschrijf link onderaan de ontvangen nieuwsbrief te klikken.

In deze privacyverklaring vind je mijn gegevens, lees je wat persoonsgegevens
zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke
doeleinden ik je persoonsgegevens verwerk, wat je rechten zijn, wat ik doe om
ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang
je persoonsgegevens bewaard worden.
Gebruikers kunnen via de website en/of social media kanalen van KynoCoach
Claire Huisintveld & KynoCoach Mierlo zelf actief zijn/haar gegevens
achterlaten.
De gegevens die de gebruiker gedurende dit proces ons verstrekt worden
uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

MIJN GEGEVENS
KynoCoach Claire Huisintveld
Margrietstraat 34
5731 BP Mierlo
0683171598
KvK: 65714822
www.kynocoachclaire.nl
info@kynocoachclaire.nl

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en
waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we:
het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding
of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in
verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je
persoonsgegevens.

DOELEINDEN
Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden:
zodat ik contact met je kan opnemen, voor het opstellen van offertes,
overeenkomsten en facturen, zodat ik je op de hoogte kan stellen van
wijzigingen van onze diensten of producten, zodat ik onze producten of
diensten bij je af kan leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar
toestemming voor gegeven hebt en voor algemene of gerichte aanbiedingen.
Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze
doeleinden.
Je persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te
komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen
en fraude te voorkomen. Ik verkoop je persoonsgegevens nooit door aan
derden.
Ik stel geen profielen van je op en neem geen geautomatiseerde beslissingen
die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.
Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluit ik met bedrijven een
verwerkingsovereenkomst af, indien die bedrijven je gegevens verwerken in
mijn opdracht.

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK
Om de aangevraagde diensten te kunnen uitvoeren verwerk ik de volgende
persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Namen hond(en)
– Bankrekeningnummer

JE HEBT RECHTEN
Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt?
Stuur dan een e-mail naar info@kynocoachclaire.nl met het verzoek tot
inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het
verzoek.
Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving?
Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens.
Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het
recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op
dataportabiliteit.
Stuur je verzoek naar info@kynocoachclaire.nl en uiterlijk binnen vier weken
krijg je een reactie op het verzoek. Ook is het mogelijk om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VEILIGHEID
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het
net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen
of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik alle mogelijke technische en
organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te
verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik
beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor
elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups,
encryptie en verwijdering van verouderde gegevens.

INFORMATIE OP DE WEBSITE
De informatie op de website en social media accounts van KynoCoach Claire
zijn met de grootst mogelijke zorg tot stand
gekomen, onverlet dat op de website(s) vermelde informatie berust op een
momentopname, derhalve is informatie op onze website(s) informatief en
indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en spelfouten geen rechten
worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website(s) als vrijblijvend te
worden beschouwd.
De website(s) maken gebruik van zogenaamde ‘Cookies’.

NIEUWSBRIEF
De gebruiker ontvangt de periodieke nieuwsbrief als betrokkene zich actief
voor de nieuwsbrief van KynoCoach Claire  aanmeldt of heeft
aangemeld. Zodra de gebruiker zich heeft aangemeld wordt het e-mailadres
tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een,
naar maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen.
De gebruiker kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden
via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde routine. Afmelding kan op ieder
moment en zonder opgaaf van reden.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de
uitvoering van de opdracht. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing
zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan
wettelijk voorgeschreven.
Claire Huisintveld
Eigenaar KynoCoach Claire
januari 2021

 

DISCLAIMER

KynoCoach Mierlo | Claire Huisintveld: (KvK 65714822), verleent hierbij toegang tot de website www.kynocoachclaire.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘KynoCoach Claire’ en derden zijn aangeleverd.

‘KynoCoach Claire’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘KynoCoach Claire’ zullen van persoon tot persoon verschillen.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘KynoCoach Claire’ informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘KynoCoach Claire’.